Disclaimer

Versie: 1 november 2021

Disclaimer 
Gebruik van de site van IDProfs en de daarmee verbonden internetsites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (hierna tezamen: “de sites”) betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door IDProfs uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Juistheid en volledigheid van informatie
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. IDProfs, alsmede de directie en medewerkers van IDProfs, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Diensten en producten
Alle beschrijvingen van diensten en producten op de sites, alsmede de vermelde tarieven of prijzen hebben uitsluitend een vrijblijvend en informatief karakter. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie op de sites maakt nooit deel uit van, en dient nooit als basis voor aanbiedingen of overeenkomsten met IDProfs.

Intellectueel eigendom
Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom van, of licentie bij, IDProfs en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de sites. De inhoud van de sites mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de sites niet toegestaan de inhoud van de sites te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van IDProfs.

Links naar derden
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van IDProfs, zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. IDProfs geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. 

Aanpassingen van deze disclaimer
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden herzien. Herzieningen zullen op deze site bekend worden gemaakt.
chevron-down